Przejdź do treści
Nagłówek zielony
Jesteś na: Strona główna Ogłoszenia Polityka prywatności
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 
Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego portal.goldap.pl jest Burmistrz Gołdapi, z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap, zwany dalej w skrócie Administratorem.
 
Administrator szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami „RODO”. W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne.
 
W trakcie korzystania z serwisu portal.goldap.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
 1. W czasie korzystania z serwisu portal.goldap.pl, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu.
 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 •    art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. uchwały nr XXXIII/217/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi
  z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gołdap;
 •    art. 6 ust. 1 lit a RODO – przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych skutkuje jednak brakiem możliwości skorzystania z serwisu.
 1. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie portal.goldap.pl w ramach którego mieszkańcy gminy Gołdap są informowani o projektach poddanych pod konsultacje społeczne, mogą komunikować się drogą elektroniczną z Administratorem w sprawie konsultacji oraz mają możliwość wzięcia udziału w tych konsultacjach.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. System informatyczny oraz dane, które przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 2. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
 3. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
 4. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy
  e-Instytucja.pl sp. z o.o., który realizuje zadania związane z kompleksową obsługą informatyczną jednostek sektora finansów publicznych i firm komercyjnych. e-Instytucja.pl zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowana przez Administratora, a  po zakończeniu świadczenia usługi, e-Instytucja.pl bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
 1. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
 2. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 1. Strona internetowa portal.goldap.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
 2. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 3. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
 4. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 5. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Administratora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 7. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@goldap.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 697-616-194. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 8. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.